EKYS Okan Tayşi

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU ÖZETİ

MEVZUAT-222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 1.Kız ve erkek çocuklar için mecburidir,devlet okullarında parasızdır 2.Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubudur 3.İlkokulun birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayı..

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU ÖZETİ

MEVZUAT-222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

1.Kız ve erkek çocuklar için mecburidir,devlet okullarında parasızdır

2.Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubudur

3.İlkokulun birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayı dolduracak çocukların kaydı alınır

4.Mecburi olan ilköğretim kurumları;ilköğretim okulları,yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,özel eğitime muhtaç çocuklar için okullar

5.İsteğe bağlı olanlar;okul öncesi eğitim kurumları,tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

6.İlköğretim 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile 4 yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşur

7.İlkokul ve ortaokulların bağımsız okullar halinde kurulması esastır

8.Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar;gerçek ve tüzel kişilerle,belediyeler,özel idareler ve devlet tarafından kurulur

9.Okul öncesi kurumlarda mecburi öğrenim çağına gelmemiş olan çocuklar eğitilir

10.İlköğretim kurumlarındaki görevlilerin nitelikleri,görev ve yetkileri ile atanma usul ve esasları yönetmelikle tespit edilir.

11.Her veli yahut vasi veya aile başkanı çocuğu okula yazdırmakla yükümlüdür

12.Mecburi öğrenim çağı sonuna kadar okulunu bitiremeyen çocuğa en fazla 2 yıl daha verilir,yine bitirmiyorsa tasdikname verilir ve kaydı silinir

13.Her yıl dersler başlamadan en az 15 gün önce muhtarlar okul müdürleriyle işbirliği yapar.Muhtar okul çağında olan çocukların künyelerini gösterir 3 nüsha hazırlar ve birini müdüre,birini ilçeye birini de kendisi alır

14.Veli okula kayda gelmezse okul idaresi kendiliklerinden okula kaydeder

15.Eylül ayının üçüncü haftası ilköğretim haftasıdır

16.Aile okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç 3 gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür

17.Devamsızlık sebepleri okul idaresi ve ilköğretim müfettişlerince araştırılır ve devama engel olan sebeplerin giderilmesine çalışılır

18.Devamsızlık sebepleri giderilemiyorsa bu durum;köylerde muhtara,diğer yerlerde mülki amirlere bildirilir.

19.Okul idaresi tarafından yazılı zorlayıcı sebepler dışında ölüm,yaralanma,düğün vb gibi şeyler için en fazla 15 gün izin verilir

20.Okula göndermeyen veli,okul idaresi tarafından muhtarlığa bildirilir ve muhtarda en geç 3 gün içinde veliye tebliğ eder

21.Geçerli sebepler dışında okula gelmeyen çocuğa gelmediği her gün için 15 tl ceza kesilir

22.Kesilen cezaya rağmen okula hala göndermiyorsa 500 tl idari para cezası verilir

23.Okul idareleri ve mülki amirler tarafından veliye usulüne uygun şekilde sorulan sorulara cevap verilmiyor yada yanlış beyanda bulunuluyorsa 100 tl idari para cezası verilir

24.Okula devam etmeyen öğrenci başka yerde çalıştırılamaz

25.Okula devam eden öğrenci okul saatleri dışında çalıştırılabilir

26.MEB’in izin verdiği özel öğretim kursları gibi yerler dışında bir kursa devam edemez

27.Üstteki 3 maddeye uymayanlara mahalli mülki amir tarafında 400-1000 tl arası ceza kesilebilir

28.Okulların;meyhane,kahvehane,bar,elektronik oyun merkezleri gibi olan yerler ile arasından en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur

29.Turizm yoğunsa tatil dönemlerinde 100 metre kuralı aranmaz

30.Okulun bulunabileceği yerler ile ilgili şartlar içişleri,milli eğitim,sağlık,kültür ve turizm bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir

31.Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar 50 dekardan fazla olamaz

32.Arazi yada arsalar,köy okulları için köy tüzel kişiliğine,şehir ve kasaba okulları ise özel idareye aittir.

33.Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere bir uygualama bahçesi kurulur

34.Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla sağlanacak topraklar;köy ihtiyar heyetinin kararı,illerde valinin,ilçelerde kaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imace vesair suretlerle işletilir ve kiraya verilir

35.Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her için 500-1000 metrelik bir araziymiş

36.Okul yapım ve donatım işleri için gerekli kereste ihtiyacı Tarım ve orman bak.,orman genel müdürlüğünce en iyi şartlar ve öncelikle karşılanır.%10 temeddü hissesi alınmaz

37.İlköğretime ait gelir kaynakları;devlet gelirlerinin %3ünden az olmamak üzere devlet bütçesinden yapılır

                                                             Özel idare bütçelerine yıllık gelirlerinin en az %20 si oranında konulacak ödenekler

                                                             Para cezaları

                                                             İlk on sene %3’ünden az olmamak üzere ödenek konulur

                                                            Bu ödeneklerle diğer giderlerin %70’i münhasıran yazılı işlere,%30u ise aynı maddenin ihtiyaçlarına sarf edilir

38.Devlet bütçesinden konulan ödenek ile diğer giderlerin %70’i münhasıran köy,kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojman yapımına

39.Bu planların uygulanmasında başta mülkiye amirleri,il daimi komisyonu olmak üzere,milli eğitim müdürler,ilköğretim müfettişleri,ilçe eğitim müdürleri yükümlü ve sorumludurlar.

40.Devlet bütçesine konulan ödenek ile diğer giderlerin %70’i münhasıran köy,kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapımına sarf edilir

41.MEB kanuna bağlı 10 yıllık plana göre tamamlanması gereken bütün köy,kasaba ve şehir ilköğretim okulları yapımı hakkında her yıl bütçe kanununa 3er yıllık tafsilatlı bir plan ekler

42.Öğretmenler için yapılacak olan konutlardan köylerde olanlar öğretmenlere parasız olarak tahsis olunur ve başka iş için kullanılamaz

43.Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri il daimi komisyonlarınca kararlaştırılır

44.İlköğretime ait devlet yardımı devlet yardımı devlet gelirinden %3 az olamaz

45.Kademe,derece içinde görevin önem ve sorumluluğu artmadan memurun aylığındaki ilerlemedir

46.Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması

47.Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır

48.Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir

49.Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır

50.Kurumlar arası nakil için;Eğer kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atama yapılacaksa,atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurun istemesi şarttır

51.İlgili bakan onayı ile memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde 10 yıla,uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar maaşsız izin verilebilir

51.Asil memurlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek üzere,kurumlarınca açılacak sınavlarda başarı gösterenlere ve dış burslara dayandırılarak gönderilenlere iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir

52.Memurken askere giden ve askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler,terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmalıdır

53.Kurumlarda başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadır

54.Memurlara vekalet görevi,ikinci görev ve ders görevlerinden ancak birisi verilebilir,görevler birleştirilemez

55.Kadrosu kaldırılan memur en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanır

56.Emekliler boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler

57.2 defadan fazla istifa edenler 3.istifadan sonra dönüş alamaz

58.Mezuniyetsiz veya mazaretsiz görevi terki ve bu durumun 10 gün devam etmesi halinde memuriyetten çekilmiş sayılır

59.Memur memuriyetten çekilmek için yazılı olarak da müracaat edebilir

60.Çekilmek isteyen memur,yerine atanan kişinin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder

61.Yerine atanan kimse 1 aya kadar gelmez ve yerine de bir vekil atanmadığı takdirde,üstüne haber vererek grörevini bırakabilir

62.Olağanüstü mazaretle çekilenler,üstüne haber vermek şartıyla 1 ay kaydına tabi değildir

63.Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar,bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar

64.OHAL,seferberlik ve savaş hallerinden memurlar,çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar geliş işe başlamadıkça görevini bırakamazlar

65.Memuriyetten çekilene 6 ay geçmeden,görevlerinden ayrılanlar 1 yıl,devir teslim şartına ve süresine aykırı hareket edenler 3 yılı geçmeden ,OHAL yönetim hallerindeki çekilme haline aykırı hareket edenler hiçbir suretle devlet memurluğuna atanamazlar

66.Ölüm,istek,yaş haddi,malullük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması,memurluktan çekilmesi,memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığını sonradan anlaşılması memurluğun sona ermesine sebep olur

67.Cumhurbaşkanı,yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde,hafta tatilini Cumartesi ve pazardan başka günler olarak tespit edebilir

68.Günlük çalışma saatleri,merkezde Cumhurbaşkanı ve ilde Valiler tarafından tespit olunur

69.Hizmet yılı 10 yıl ve aşağısı ;yıllık izin süresi 20 gün

70.Hizmet yılı 10 yılın üzeri;yıllık izin süresi 30 gün

71.Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

72.Radyo aktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir

73.Babalık izni 10 gündür

74.Analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda sadece günden 3 saat,ikinci altı ayda günde 1.5 saat izin verilir

75.Analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin,birinci doğumda iki ay,ikinici doğumlarda ise altı süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir

76.Çoğul durumlarda bu sürelere birer ay ilaver edilir

77.Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki 12 ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespit edilememesi durumunda üst katta iiş merkezine, oturmuyorum

78.Kanser,verem ve akıl hastalığı ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar,

79.Diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilir.

80.Görevi sırasında saldırıya uğrayan memur iyileşene kadar izinli sayılır

81.Bakmakla yükümlü olduğu(aile üyelerinden birinin ağır hasta olması,kaza geçirmesi,tedavisi vs ) olması memurun 3 ay daha izin alabildiğini görürüz

82.Verilen iznin bitiminden itibaren,sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine 18 aya kadar aylık izin verilebilir

83.Eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir

84.Memurun 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca en fazla iki defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir

85.Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur

86.10 gün içinde göreve dönmezse memuriyetten çekilmiş sayılır

87.Her memur için bir özlük dosyası tutulur

88.Özlük dosyalarında,memurun meslek bilgileri,mal bildirimleri,varsa inceleme,soruşturma,denetim raporları,disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konur

89.Başarı belgesini merkezde ilgili bakan,illerde valiler,ilçelerde kaymakam tarafından verilir

90.3 başarı belgesi alan memur üstün başarı belgesi alır

91.Üstün başarı belgesi verilenlere ilgili makam tarafından onay verildiği takdirde,en yüksek devlet memuru aylığının %200üne kadar ödül verilebilir

92.Kadro mevcudunun binden 10ununda,Ticaret bak.,MEB ve Emniyet Genel müdürlüğü ile jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı kadroları için ise binden 20sinden fazla olamaaz

93.Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar devlet personel başkanlığına bildirilir.

94.Disiplin cezaları,uyarma,kınama,aylıktan kesme,kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarmadır

95.Uyarma; a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek, c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak

96.Kınama; a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek, k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, l) Kurumların huzur, sukün ve çalışma düzenini bozmak, m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek

97.Aylıktan kesme; a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak ı)Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak

98.Kademe ilerlemesinin durdurulması; a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b) Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek, c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

99.Devlet memurluğundan çıkarma; a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sukün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, c) Siyasi partiye girmek, d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. l) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak

100.Uyarma,kınama ve aylıktan kesme cezalarını disiplin amirleri verir

101.Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını disiplin kurulu başkanlığının kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir il disiplin kurulunun kararlarına dayanır

102.Devlet memurluğundan çıkarma cezasını,yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir

103. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler

104. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

105.Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

106. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar

107. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

108.Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

109. Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

110.Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

111. Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.

112.Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

113. Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

114.Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

115.Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

116.Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

117.Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

118. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna ve idari mahkemesine; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna ve idari mahkemesine itiraz edilebilir.

119.İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

120.İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

121.İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup,bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz

122. Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır. a) Atamaya yetkili amirler; b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri; c) İllerde valiler; ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.) Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir

123. Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

124.Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler

125.Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevini uzaklaştırmaya yetkili amir  ilgilinin durumunu her 2 ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında karar verir

126.Kademe aylığı,kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır

127.Derece aylığı muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder

128.İş güçlüğü zammı,iş riski zammı

129. MEMURUN GÖREVE TEKRAR BAŞLATILMASI ZORUNLU OLAN HALLER,

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler; b) Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler; c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar; ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler; Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

130.Tazminatlar;özel eğitim tazminatı,eğitim öğretim tazminatı,din hizmetleri taz.,emniyet müdürüğü taz.,Mülki idare amirliği özel hizm.,denetim hizm.,Adalet hizmetleri tazminatı

131.Aile yardım ödeneği,memurun herhangi bir bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 ve çocuklarından her biri içinde 250 gösterge rakamı

131.Ölüm yardım ödeneği,memur olmayan eşin ölümü halinde,aile yardımı ödeneğine tabi çocuğun yardımcı vefalı halde

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL